ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελούν το παθογενετικό υπόβαθρο μεγάλου αριθμού γενετικών διαταραχών που εκδηλώνονται είτε ως δυσκολία αναπαραγωγής και ε...

Ο Μοριακός Καρυότυπος είναι μια καινούργια μέθοδος η οποία εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στην προγεννητική διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών, καθ’ ότι...

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αλλαγές (μεταλλάξεις) που συμβαίνουν σε μεγάλα τμήματα του DNA, τα χρωμοσώματα. Η πιο γνωστή και συχνότερη από αυτές ε...

Ο Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος (Non-Invasive Prenatal Test – NIPT) είναι μια καινούργια μέθοδος που οδηγεί στην εκτίμηση παρουσίας συγκεκριμέν...

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΟΣ Το DNA τεστ πατρότητας καθορίζει κατά πόσο ένας άνδρας είναι ο βιολογικός πατέρας ενός παιδιού. Αυτή η πληροφορία μπορεί να παραστεί ...